Lid Raad van Toezicht

Jij voelt je sterk verbonden met de sleutelrol van de Bibliotheek bij de drie grote maatschappelijke opgaven waar de Bibliotheek voor staat: een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

De Bibliotheek Maas en Peel is dé (start)plek voor lezen, leren en informeren in de gemeenten Beesel en Peel en Maas. De rol van de Bibliotheek in de samenleving bestaat uit drie maatschappelijke speerpunten:

  1. Een geletterde samenleving
  2. Participatie in de informatiesamenleving
  3. Een leven lang ontwikkelen

We werken hierbij vanuit onze kernwaarden teamspirit, ontwikkeling en verbondenheid, zowel extern als intern. We hebben zes vestigingen in de gemeente Peel en Maas en de gemeente Beesel.  

De Raad van Toezicht 

Onze raad van toezicht bestaat uit vier personen met een diverse achtergrond en expertise. De raad komt tenminste zes keer per jaar bijeen in overleg met directeur-bestuurder Inge van Dongen. De raad heeft een beleidsbepalende en controlerende taak en werkt volgens de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed toezicht in onze sector. Daarnaast is de raad een sparringpartner en adviseur van de directeur-bestuurder. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal twee keer vier jaar.   

Profiel 

De raad van toezicht bewaakt het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De raad toetst of de directeur-bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die bij de stichting is betrokken. Hieruit vloeit voort dat de raad van toezicht diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever. In het Reglement van de raad van toezicht worden deze rollen verder ingevuld en geduid.   

Ons nieuwe Raad van Toezicht lid:  

·       heeft kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;   

·       heeft (internationale) kennis en/of ervaring op cultureel, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.   

·       heeft ervaring op het gebied van Cultural Governance;   

·       heeft ervaring met organisatieprocessen;   

·       is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;   

·     is in staat  om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie samen met de overige Rvtleden maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;   

·       heeft geen tegenstrijdig belang op het moment van benoeming;   

·       kan werken in teamverband;   

·       past binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming.   

 

Wat mag je van ons verwachten:  

·       een divers en open team van rvt-leden 

·       een boeiende en verantwoordelijke functie bij een innovatieve organisatie in een interessant maatschappelijk en politiek werkveld; 

·       een nieuwsgierige Bibliotheek met lef, die op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau actief is en haar stem laat horen; 

·       een toegankelijke Bibliotheek die letterlijk en figuurlijk in de buurt is, met 26 gemotiveerde medewerkers en ruim 170 vrijwilligers.  

Leden van de raad van toezicht van de Bibliotheek Maas en Peel vervullen deze functie onbezoldigd.  

Interesse? We horen graag van je!  

Wij nodigen je van harte uit om via de website van de Bibliotheek Maas en Peel alvast kennis te maken met onze organisatie. In ons beleidsplan en ons jaarverslag lees je onze ambities en wat we hebben bereikt.    

Zie jij voor jou de uitdaging? We ontvangen graag jouw reactie, stuur je motivatie en cv via e-mail naar mevrouw Inge van Dongen, directeur-bestuurder: i.vandongen@debibliotheekmaasenpeel.nl.   

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer Peter Wulms, voorzitter van de raad van toezicht: p.wulms@ziggo.nl