Reglement

Regels en voorwaarden van de bibliotheek

Bibliotheekgebruik
Om materialen te kunnen lenen dient men zich in te schrijven als lid van de bibliotheek. Hiervoor wordt jaarlijks contributie betaald. Voor personen tot 18 jaar is een abonnement gratis.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor één jaar, ingaande de maand van inschrijving en is alleen te verkrijgen na legitimatie. Met een abonnement kan iedere lener gebruik maken van de bibliotheken in het werkgebied van de Bibliotheek Maas en Peel. Bij het aangaan van het abonnement ontvangt u een lidmaatschapspas. 

De lidmaatschapspas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de bibliotheek. De lener is verantwoordelijk voor alle materialen, die op zijn of haar pas zijn geleend. Het lidmaatschap is de eerste 12 maanden niet opzegbaar, daarna geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

Bij verlies of diefstal is men verplicht dit te melden. Bij verlies of beschadiging van een, volgens dit reglement, geldig abonnement kan men een duplicaatpas verkrijgen tegen betaling. De lener is aansprakelijk voor financiële gevolgen als de lenerspas, al dan niet clandestien, door derden wordt gebruikt.

Kinderen en minderjarigen
Kinderen tot en met 12 jaar dienen in aanwezigheid van ouder/opvoeder te worden ingeschreven. Legitimatie is verplicht. Minderjarige leners worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
Met een schoolabonnement kan gebruikt gemaakt worden van het scholenaanbod. Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met de bibliotheekvestiging in de plaats waar uw school gevestigd is.

Lenen van media
De verantwoordelijkheid voor het lenen van media berust bij de ouder/opvoeder. Alleen op vertoon van een geldige pas kunnen media worden geleend. Bij het lenen, inleveren en verlengen van media dient men de lidmaatschapspas mee te nemen.

Let op de materialen
Men dient de materialen met zorg te behandelen en in een tas te vervoeren. De lener is aansprakelijk voor beschadiging en verlies en is verplicht de daarvoor gevraagde vergoeding te betalen. De vergoeding kan bestaan uit vervangingswaarde of herstelkosten vermeerderd met administratiekosten. Indien bij controle achteraf blijkt dat het materiaal is beschadigd wordt alsnog een vergoeding in rekening gebracht. Bij het lenen dient men zich te overtuigen van de goede staat van de materialen. Indien men na lening onregelmatigheden constateert, behoort men dit meteen te melden. Kostbare media worden na uitlening gecontroleerd; u dient zich echter vóór lening te overtuigen van de goede staat.

Uitleentermijn
De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de uitleentermijn berust bij de lener. Bij overschrijding van de uitleentermijn worden kosten berekend en wel per medium per dag vanaf de éérste dag na de vervaldatum tot een bepaald maximum. Dagen waarop de bibliotheek gesloten is, tellen niet mee.

De uitleenadministratie van de bibliotheek is bepalend. De uitleentermijn kan tweemaal worden verlengd. Eenmaal ingeleverde, gereserveerde materialen kunnen niet worden verlengd.

Telefonisch verlengen en reserveren van (uitgeleende) materialen is mogelijk tijdens de openingsuren. Verlengen van materialen is ook mogelijk via de website www.debibliotheekmaasenpeel.nl/klantenservice/verlengen.html en in de bibliotheek. 

Aanmaningen: Indien men na twee aanmaningen de media niet terugbrengt, is de bibliotheek gerechtigd een nieuw exemplaar aan te schaffen. De hieraan verbonden kosten worden aan de lener in rekening gebracht. Bovendien blijft de lener verplicht de kosten te betalen voor het te laat terugbrengen van de materialen.

Brengt men na de herhaalde aanmaningen het geleende niet terug, dan wordt de pas geblokkeerd, alsmede de passen van de overige minderjarige gezinsleden.

Overige bepalingen
Audiovisuele en digitale media worden uitsluitend uitgeleend voor particulier gebruik of educatieve doeleinden. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de lener. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade, die door geleende media wordt veroorzaakt aan audiovisuele en computerapparatuur. Het risico van het gebruik van deze media berust bij de lener. Klachten over audiovisuele en digitale media dienen binnen twee werkdagen te worden gemeld.

Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd. Het personeel is gerechtigd bezoekers te vragen de in hun bezit zijnde boeken alsmede hun lidmaatschapspas te tonen.

Bij overtreding of in gebreke blijven van de bepalingen in dit reglement kan de lener het gebruik van de bibliotheek worden ontzegd. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of degene die deze vervangt.

Klachten
De Bibliotheek Maas en Peel stelt het op prijs om van gebruikers te horen wat er goed gaat en evenzeer wat er niet goed gaat in de bibliotheek. Heeft u een klacht over of kritiek op de dienstverlening van de bibliotheek, dan kunt u hiervoor bij één van onze medewerkers aan de balie van de bibliotheek terecht. Zij zullen zich inzetten om uw klacht zo snel mogelijk en op juiste wijze af te handelen, en er lering uit trekken. Voor die gevallen waarin een klacht om een uitgebreidere afhandeling vraagt, is er een Klachtenreglement opgesteld. Deze is op aanvraag beschikbaar.