Organisatie en bestuur

Organisatie

Wij dragen bij aan een slimme en vitale gemeenschap waardoor iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij.

Wij stimuleren, inspireren en faciliteren bij het creëren, opdoen en delen van informatie, kennis en ervaringen om een leven lang te leren.

Wij werken vanuit een persoonlijke benadering en zijn nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en op de hoogte van initiatieven en ontwikkelingen lokaal en in ons vakgebied.

Wij initiëren, verbinden of faciliteren projecten en zorgen voor een duurzame implementatie.

Wij zetten de beschikbare middelen doelmatig en effectief in.Wij zijn de lokale partner voor en verbinder van mensen en organisaties m.n. o.g.v. taal, lezen en digitaal, informatie en netwerkgericht werken en kiezen de gewenste rol.

Wij stimuleren alle kinderen van 0 tot 18 jaar tot lezen en gebruiken van informatie en faciliteren hun ouders en organisaties om hun rol hierbij te vervullen. 

Iedereen kan er daarbij op vertrouwen dat we altijd werken vanuit teamspirit, ontwikkeling en verbondenheid zowel extern als intern.

Bestuur en management

  • Inge van Dongen

    directeur-bestuurder

  • Linda Fleuren

    manager Bibliotheken

Toezichtvisie

De RvT ziet erop toe dat de Stichting de Bibliotheek Maas en Peel haar maatschappelijke doelstelling realiseert en toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders en met oog voor de belangen van de medewerkers/organisatie en de stakeholders.  

De afgelopen jaren heeft de Bibliotheek Maas en Peel een forse transformatie doorgemaakt: van collectie naar connectie. In het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 zijn er opnieuw vijf stevige ambities benoemd waarvoor het belangrijk is om de doelen van het toezicht te behalen: het aansluiten bij de actuele behoeften van inwoners en partners; de toegevoegde maatschappelijke waarde; het ontwikkelen naar een online en offline toegankelijke en aantrekkelijke ontmoetingsplaats; de ontwikkeling naar netwerkorganisatie die flexibel en wendbaar is. In de meerjarenperiode wordt gestreefd naar een dekkende begroting en de verhoging van de eigen inkomsten.

Een bibliotheekorganisatie in transitie die wendbaar moet zijn in een snel veranderende samenleving vraagt om een Raad van Toezicht die vanuit de Governancecode Cultuur op strategisch niveau mee vooruit kijkt. 

Een bibliotheek die sterk lokaal verankerd is, met een ijzersterk netwerk vraagt om toezichthouders die ook sterk lokaal of regionaal verankerd zijn en die hun eigen netwerk
kunnen verbinden aan dat van de bibliotheekorganisatie. 

De Raad van Toezicht vindt het van belang dat ook zij ook werkt in het licht van de missie van de bibliotheek Maas en Peel:  

Wij dragen bij aan een slimme en vitale gemeenschap waardoor iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij 

Vandaar dat de RvT streeft naar Maatschappelijke meerwaarde gericht toezicht. De cijfers en feiten worden aangevuld met waarden.  

En de Raad zal ook vanuit de organisatiewaarden: Teamspirit, Ontwikkelen en Verbondenheid werken daarbij staan het samen ontwikkelen, feedback geven en nemen, vertrouwen geven en krijgen en in met elkaar in verbinding (intern en extern) centraal. Dat betekent dat de RvT niet alleen volgend is maar proactief acteert met respect voor de verantwoordelijkheid van de directeur- bestuurder. Een goed samenspel met de directeur-bestuurder betekent ook goed tegenspel. De Raad opereert vanuit verbinding, sparringpartner, reflecteren en dialoog 

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de RvT handelen zonder last of ruggenspraak, hebben een brede blik en zijn zich bewust van de maatschappelijke taak van de Stichting de Bibliotheek Maas en Peel.  

Het toezicht- en toetsingskader wordt verwerkt in de planning & control-cyclus van de Bibliotheek Maas en Peel en de Raad van Toezicht-agenda. Het toezichtkader zal periodiek getoetst worden om te zien of veranderingen en nieuwe inzichten verwerkt moeten worden. Daarnaast worden de normeringen jaarlijks aangepast. In de zelfevaluatie is dit een belangrijk onderdeel voor de Raad van Toezicht en de Bestuurder. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

ANBI status

Wij beschikken over een ANBI status. De benodigde gegevens zijn op onze site terug te vinden.

Het formulier inzake de ANBI publicatieplicht vind je hieronder:

Anbi formulier Stichting de Bibliotheek Maas en Peel

Certificering

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT)
toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit en
toekomstbestendigheid van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van
programma’s en diensten voor geletterdheid.

 

Bekijk ons certificaat

Bekijk het filmpje

Meerjarenbeleidsplan